مترجم

لاله آتشی

در یک نگاه:
  
پیشهمترجم
با میچکا

 چهار عنوان کتاب


خلاصه:
*کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتریِ ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز .
*در حال حاضر مشغول به تدریس دروس تخصصی ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز

سوابق پژوهشی:
مقالات فارسی چاپ شده مرتبط با ادبیات کودک:

۱-خسرونژاد ، م. آتشی، ل. (۱۳۹۸) آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشجویان ادبیات کودک: بررسی کاستی‌ها و خطاهای رایج. مطالعات ادبیات کودک، ۱۹. صص ۲۳-۵۵
۲-خسرونژاد، م. آتشی، ل. شکرالله‌زاده، س. فرنیا، ف. فیروزمند، ع. قاسمی، س. مهاجر، گ. (۱۳۹۴) "دیدگاه: در جست‌و جوی نظریه‌ی ویژه‌ی کتاب‌های تصویری‌داستانی." مطالعات ادبیات کودک، ۱۱: ۲۰۵-۲۲۴
۳-آتشی ل. (۱۳۹۵) « در کشاکش عشق و تنهایی کندوکاوی درپیچ و خم‌های «سفرهای کرگدن» فریبا کلهر» مجله مطالعات ادبیات کودک. دوره ۸، شماره ۲ - شماره پیاپی ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، صفحه ۱-۳۰

ترجمه و ویراستاری:
۱-ترجمه مجموعه پنج جلدی صلح با زمین؛ قصه های طبیعت:
سرخ از فراز درختان می‌خواند اثر جویس سیدمن
سنگی که آرام بود اثر برندن ونزل
باغبان اثر سارا استوارت
جغد در مهتاب اثر جین یولن
به خاطر یک دانه بلوط اثر لولا شفر و آدام شفر
۲-ویراستاری کتاب ترجمه شده ی نقد و نظریه ی ادبیات کودک اثر پیتر هانت، ترجمه سهراب رضوانی و امین ایزدپناه، ۱۴۰۰، موسسه فرهنگی مدرسه برهان
۳-یوست، فرانسوا. (۱۳۹۷)درآمدی بر ادبیات تطبیقی. مترجمان: علیرضا انوشیروانی، لاله آتشی، رقیه بهادری. انتشارات سمت.
۴-ماریا نیکولایوا؛ (۱۳۹۵) «رویکرد عاطفی شناختی به کتاب های تصویری» مترجم: آتشی، لاله؛
نارنج، دوفصلنامه ادبیات کودک و نوجوان، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶
۵-چون یانگ آی؛ «ادبیات تطبیقی در کره.» مترجم: آتشی، لاله؛ ادبیات تطبیقی (ویژه نامه نامه فرهنگستان) ; پاییز ۱۳۸۹ – شماره۳ . ( صفحه - از ۱۴۸ تا ۱۵۰)
۶-حسام الخطیب. «ادبیات تطبیقی در کشورهای عرب زبان: تاریخچه و جریان های اصلی تا پایان دهه ۱۹۸۰.» مترجم: آتشی، لاله؛ ادبیات تطبیقی(ویژه نامه نامه فرهنگستان) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴. (صفحه—از ۱۳۷-۱۵۴)

سوابق اجرایی:
دبیر اجرایی هفتمین همایش ادبیات کودک و نوجوان، دانشگاه شیراز، اردیبهشت ۹۸
دبیر اجرایی دومین جشنواره کتابهای تصویری(آثار بازنگاری)، دانشگاه شیراز، اردیبهشت ۱۳۹۷
دبیر اجرایی اولین جشنواره کتابهای تصویری داستانی تالیفی،دانشگاه شیراز، اردیبهشت ۱۳۹۵
دبیر اجرایی چهارمین جشنواره پژوهش، دانشگاه امام رضا، اردیبهشت ۱۳۹۶

همکاران دیگر میچکا ...