بالای دو سال (22)

بالای سه سال (42)

بالای چهار سال (42)

بالای پنج سال (51)

بالای شش سال (38)

بالای هفت سال (36)

بالای هشت سال (63)

بالای نه سال (27)

بالای ده سال (20)

بالای دوازده سال (17)

بالای چهارده سال (14)