مترجم

بهار اشراق

در یک نگاه:
  
پیشهمترجم
با میچکا

 دو عنوان کتاب

بهاراشراق

فارغ‌التحصیل دکتری مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی واحد پردیس خودگردان، و در حال حاضر کارشناس مسئول کتابخانه‌ی مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان است.
وی مترجم کتاب‌های کودکان و نوجوانان و پژوهشگر مستقل در حوزه ترجمه‌ی ادبیات کودک و نوجوان است. پژوهش‌های او متمرکز بر نقد ترجمه و مطالعات خاطره و ترجمه ‌است.

همکاران دیگر میچکا ...