پژمان واسعی

- کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی
- کارشناسی ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
- شاغل در شورای عالی ویرایش
- ۲۰۰ عنوان ترجمه و ویرایش در حوزه کودک و نوجوان

همکاران دیگر میچکا ...