مترجم

نازلی محجوب

در یک نگاه:
متولد۱۳۶۲/تهران
پیشهمترجم
با میچکا

دو عنوان کتاب

نازلی محجوب

مسلط به دو زبان آلمانی و انگلیسی
از سال ۱۳۸۵ مشغول به فعالیت ترجمه در حوزه کودک، اقتصاد و محیط زیست.

همکاران دیگر میچکا ...