نویسنده

فرزانه رحمانی

در یک نگاه:
متولد۱۳۵۳ همدان
پیشهنویسنده
با میچکاسه عنوان کتاب

 

فرزانه رحمانی متولد  ۱۳۵۳ در همدان، کارشناس ارشد پژوهش هنر است.

وی رتبه سوم سیزدهمین مسابقه سراسری مقاله نویسی در جشنواره بین المللی قصه گویی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۸۸،

رتبه دوم جشنواره ادبی-هنری باغ کودکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱،

کاندیدای هفدهمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳ است.

 

همکاران دیگر میچکا ...