دوستی با طبیعت در «سنگی که آرام بود»

کتاب «سنگی که آرام بود»، سنگی را، همان‌طور که با قاطعیتی تغییرناپذیر در جایی نشسته و اطرافش را چمن و گِل‌ولای و آب فراگرفته، از دیدگاه‌های متنوع زیستی و عاطفی با زبانی شاعرانه توصیف کرده است. در تصویرگری این کتاب از تکنیک‌های متنوع از جمله کاغذ برش‌داده‌شده، مدادرنگی، پاستل‌روغنی، ماژیک و کامپیوتر استفاده شده است.