در حال نمایش 7 نتیجه

کتاب شپش از مجموعه حال به هم زن‌ها

57,000 تومان
اطلاعات کلی و جالبی از بعضی حشرات و موجودات به ظاهر حال بهم‌زن. شاید آن‌ها حال بهم‌زن باشند ولی خواندن این کتاب‌ها خالی از لطف نیست.
 • نویسنده و تصویرگر: الیس گرَوِل
 • مترجم: شیدا میرزایی
 • پیشنهاد سنی ما: 5تا 7سال
 • سال چاپ: اول/1398
 • موضوع: اطلاعات علمی/ حشرات
 • افتخارات: دارای نشان چهار لاک‌پشت پرنده

کتاب عنکبوت از مجموعه حال به هم زن‌ها

57,000 تومان
اطلاعات کلی و جالبی از بعضی حشرات و موجودات به ظاهر حال بهم‌زن. شاید آن‌ها حال بهم‌زن باشند ولی خواندن این کتاب‌ها خالی از لطف نیست.
 • نویسنده و تصویرگر: الیس گرَوِل
 • مترجم: شیدا میرزایی
 • ویراستار: محمدیوسفی شیرازی
 • پیشنهاد سنی ما: 5تا 7سال
 • سال چاپ: اول/1398
 • موضوع: اطلاعات علمی/ حشرات
 • افتخارات: دارای نشان چهار لاک‌پشت پرنده

کتاب کرم از مجموعه حال به هم زن‌ها

57,000 تومان
اطلاعات کلی و جالبی از بعضی حشرات و موجودات به ظاهر حال بهم‌زن. شاید آن‌ها حال بهم‌زن باشند ولی خواندن این کتاب‌ها خالی از لطف نیست.
 • نویسنده و تصویرگر: الیس گرَوِل
 • مترجم: شیدا میرزایی
 • پیشنهاد سنی ما: 5تا 7سال
 • سال چاپ: اول/1398
 • موضوع: اطلاعات علمی/ حشرات
 • افتخارات: دارای نشان چهار لاک‌پشت پرنده

کتاب لیسه از مجموعه حال به هم زن‌ها

57,000 تومان
اطلاعات کلی و جالبی از بعضی حشرات و موجودات به ظاهر حال بهم‌زن. شاید آن‌ها حال بهم‌زن باشند ولی خواندن این کتاب‌ها خالی از لطف نیست.
 • نویسنده و تصویرگر: الیس گرَوِل
 • مترجم: شیدا میرزایی
 • پیشنهاد سنی ما: 5تا 7سال
 • سال چاپ: اول/1398
 • موضوع: اطلاعات علمی/ حشرات

کتاب مگس از مجموعه حال به هم زن‌ها

57,000 تومان
اطلاعات کلی و جالبی از بعضی حشرات و موجودات به ظاهر حال بهم‌زن. شاید آن‌ها حال بهم‌زن باشند ولی خواندن این کتاب‌ها خالی از لطف نیست.
 • نویسنده و تصویرگر: الیس گرَوِل
 • مترجم: شیدا میرزایی
 • پیشنهاد سنی ما: 5تا 7سال
 • سال چاپ: اول/1398
 • موضوع: اطلاعات علمی/ حشرات
 • افتخارات: دارای نشان چهار لاک‌پشت پرنده

کتاب موش از مجموعه حال به هم زن‌ها

57,000 تومان
اطلاعات کلی و جالبی از بعضی حشرات و موجودات به ظاهر حال بهم‌زن. شاید آن‌ها حال بهم‌زن باشند ولی خواندن این کتاب‌ها خالی از لطف نیست.
 • نویسنده و تصویرگر: الیس گرَوِل
 • مترجم: شیدا میرزایی
 • پیشنهاد سنی ما: 5تا 7سال
 • سال چاپ: اول/1398
 • موضوع: اطلاعات علمی/ حشرات
 • افتخارات: دارای نشان چهار لاک‌پشت پرنده

کتاب وزغ از مجموعه حال به هم زن‌ها

57,000 تومان
اطلاعات کلی و جالبی از بعضی حشرات و موجودات به ظاهر حال بهم‌زن. شاید آن‌ها حال بهم‌زن باشند ولی خواندن این کتاب‌ها خالی از لطف نیست.
 • نویسنده و تصویرگر: الیس گرَوِل
 • مترجم: شیدا میرزایی
 • پیشنهاد سنی ما: 5تا 7سال
 • سال چاپ: اول/1398
 • موضوع: اطلاعات علمی/ حشرات
 • افتخارات: دارای نشان چهار لاک‌پشت پرنده